Algemene Voorwaarden Wilson Service & Onderhoud, KVKnr. 14066737
Doenrade, mei 2018

Art.1. DEFINITIES
1.1 Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden aanneming van werk van Wilson Service & Onderhoud, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Doenrade, Kerkstraat 118;
Aannemer: Wilson Service & Onderhoud
Opdrachtgever: de aanbesteder van het werk

Art.2. ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen.
2.2 Verwijst opdrachtgever bij aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door ons uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

Art. 3. OFFERTE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. In de offerte wordt onder meer aangegeven:

 1. de plaats van het werk;
 2.  een omschrijving van het werk;
 3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd indien van toepassing;
 4. De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
 5. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
 6. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
 7. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen, tenzij schriftelijk anders op de offerte is vermeldt. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

3.2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk – schriftelijk – anders is overeengekomen.
3.3 Een overeenkomst met aannemer komt eerst tot stand indien hij uitdrukkelijk aan opdrachtgever de overeenkomst bevestigt.

Art. 4. MEER- EN MINDERWERK
4.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 1. ingeval van wijziging in de opdracht, dan wel de voorwaarden van uitvoering;
 2. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij de aannemer deze bij sluiting van de overeenkomst kende of had moeten kennen;
 3. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
 4. in de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze voorwaarden is voorgeschreven.

4.2 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
4.3 Wijzigingen als in 4.1 sub a bedoeld, worden schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

Art. 5. PRIJZEN
5.1 Aannemer is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van: loonsverhogingen, verhoging van materiaal- en grondstofprijzen, verhoging van heffingen en ingeval overige prijsstijgingen die leiden tot verhoging van de kostprijs.
5.2 De overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de bepaalde periode als vermeld in de aanbieding c.q. de overeenkomst. Is in deze aanbieding c.q. overeenkomst geen termijn opgenomen, dan geldt de overeengekomen prijs voor een tijdsbestek van drie maanden.
5.3 Opdrachtgever-consument heeft – ingeval een vaste prijs is overeengekomen en sprake is van een roerende zaak – de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Art.6. OPLEVERING, ONDERHOUDSTERMIJN

6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. wanneer de aannemer hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft, na ommekomst van de duur van het werk, van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
 2. na verloop van acht dagen nadat de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
 3. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd;
 4. kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna te noemen termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden voor onthouding van goedkeuring van het opgeleverde werk kunnen zijn.

6.2 Bij onthouding van goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de aannemer onder opgave van redenen.
6.3 De aannemer is slechts gehouden – en wordt zelf in de gelegenheid gesteld – kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk door de opdrachtgever ter kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
6.4 Na de in het vorige lid genoemde termijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien het werk een niet zichtbaar gebrek bevat en de aannemer daarvan binnen zes weken na ontdekking daarvan mededeling is gedaan.
6.5 De rechtsvordering uit hoofde van niet-zichtbare gebreken is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.
6.6 De aannemer komt eerst in verzuim na ingebrekestelling door de opdrachtgever onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.

Art. 7. OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:

 1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van de aannemer;
 2. over het gebouw, de ruimte, het lokaal of het object waaraan, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, waarbij deze leeg en bezemschoon zijn;
 3. het voldoende gelegenheid bieden voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
 4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
 5. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

7.2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Art. 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De door aannemer aan opdrachtgever geleverde materialen blijven eigendom van aannemer totdat de gehele koopprijs daarvan is voldaan.
8.2 Opdrachtgever is op verzoek van aannemer verplicht om aan aannemer zekerheid te stellen voor het verschuldigde onder meer door het geven van zaken in (bezitloos) pand, dan wel door middel van afgifte van een bankgarantie.

Art. 9 BETALING
9.1 Betalingen door opdrachtgever aan aannemer dienen door aannemer binnen het in de offerte overeengekomen termijn, dan wel bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen.
9.2 Ingeval er sprake is van betaling in termijnen dient iedere termijn op het daarvoor overeengekomen tijdstip, dan wel bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na het verstrijken van een termijn te zijn ontvangen.
9.3 Aannemer is gerechtigd, voor aanvang van het werk, van opdrachtgever een aanbetaling te verlangen minimaal groot 10% van de totale aanneemsom.
9.4 Aannemer is gerechtigd van opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen, al dan niet in contanten.
9.5 Indien aannemer gebruik maakt van zijn recht vooruitbetaling te verlangen is hij gerechtigd het werk op te schorten indien de waarde van de door hem verrichte werkzaamheden en/of hetgeen hij heeft gerealiseerd overeenstemmen met deze betalingen en er aldus van vooruitbetaling geen sprake meer is.
9.6 Opdrachtgever is jegens aannemer van rechtswege (automatisch) in verzuim indien de betaling niet binnen voormelde termijn is ontvangen.
9.7 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan aannemer een rente van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand, verschuldigd.
9.8 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan aannemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke gesteld worden op minimaal 15% van de openstaande hoofdvordering, met een minimum van Euro 500,–.
9.9 Verrekening door opdrachtgever met de vordering van aannemer is niet toegestaan.
9.10 Aannemer is bevoegd het reeds aangevangen werk op te schorten indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens aannemer voldoet.

Art. 10 PERSOONSGEGEVENS
10.1 Aannemer verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever persoonsgegevens betreffende opdrachtgever, zoals:

 1. NAW-gegevens
 2. financiële gegevens (bankrekeningnummer)
 3. contactgegevens (zoals e-mail adres en telefoonnummer)

10.2 Aannemer kan de persoonsgegevens gebruiken voor:

 1. het ten uitvoer brengen van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, waarbij de gegevens (zoals NAW en contactgegevens) met dat doel ook aan bv. onderaannemers kunnen worden verstrekt;
 2. het contact opnemen met opdrachtgever in geval van problemen of vragen rondom een opdracht/offerteaanvraag;
 3. het informeren van opdrachtgever over nieuwe en/of gewijzigde diensten
 4. het versturen van kerstkaarten

10.3 Aannemer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is, danwel zolang de bewaring door de wet verplicht wordt gesteld.

10.4 Opdrachtgever heeft ten aanzien van diens persoonsgegevens de navolgende rechten:

 1. recht op inzage: opdrachtgever heeft op ieder moment het recht om informatie bij aannemer te vragen betreffende de persoonlijke gegevens van opdrachtgever
 2. recht op correctie en verwijdering: onjuiste,  incomplete of niet van toepassing zijnde gegevens kan opdrachtgever middels een verzoek daaromtrent door aannemer laten wijzigen of verwijderen. Gegevens kunnen niet verwijderd worden in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting.
 3. recht op overdracht: opdrachtgever kan aannemer vragen de persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie/onderneming

10.5 Middels technische (zoals versleutelen, virusscanner etc.) en organisatorische maatregelen (zoals toegang/inzicht uitsluitend voor bevoegden, niet langer bewaren dan nodig) tracht aannemer de persoonlijke gegevens maximaal te beschermen.

Art. 11 JURISDICTIE
11.1 Op de aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen onderworpen aan deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waaronder afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek, ook indien opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.
11.2 De Rechter van de rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen aannemer en opdrachtgever.
11.3 Is de Kantonrechter bevoegd, dan gelden de wettelijke regels betreffende relatieve competentie.